Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5,
  • 6,
  • 7,
  • 8
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1927
ubb-ms-1808-e-1, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

8 Pages

Transcription

Kjære Kramer

Tak for dit brev! – og for "tordenen",

som dog i dette tilfælde heldigvis

var helt ùpaakrævet, – da lamper

o.s.v. er i fùld orden; – naar jeg

fortalte, at jeg ùndersögte "Anode-

batteriet" og fandt det i orden, da

det gav et prægtigt violet lyn, 

saa fremkom dette derved, at jeg

med en "strengstùbb" forbandt ele-

menterne ("cellerne" – heter det vel nù)

i de to modsatte hjörner (+ og –);

for at pöve det, – om der kanske

skùlde være brùdd paa koblin-

gerne et eller andet sted mellem

de mange elementer. – Der 

var altsaa ingen anden fare

skeet, end at jeg mùligens ùdlade-

de lidt meget elektrisitet, – men

2

det var jo bare et öieblik, – batteriet

var altsaa ikke tilkoblet radio-

aparatet. – Angaaende 4 volts

batteriet, saa var jeg nok opmærk-

som paa, at det maatte oplades, 

men da vædsken var minket om-

trent halvt ned paa tankene, saa

troede jeg at en paafylding af vand

var heldig jeg bùrde brùkt destileret vand, man pleiede

at gjöre det paa bilernes akkù-

mùlatorer, – men der var en ting jeg

begik en feil med, og det var at

jeg fyldte for fùldt, – den överste

top-celle – eller hvad det heter – skal,

skal staa törr; – jeg har vel gjerne

derved svækket "elektrolyten", og som

jeg skrev i mit forrige brev, – saa

veed jeg ikke, hvilke syrer og baser

den er sammensat af, – havde

jeg vidst det, vilde det jo været

3

lett sak at faa det paafyldt

med ny vædske paa apotheket; –

bilförerne her maa ofte faa

vædsken eller elektrolyten i sine

akkùmùlatorer fornyet paa apo-

theket; – det som almindelig

brùkes til större akmùlatorer er :

H2 SO4 – men det er neppe brugt

til dette lille batteri. –––

Naar jeg blir saa frisk, – at jeg for

bronkittens skyld tör vove mig over

paa nordsiden, skal jeg faa det

opladet, – men man bùrde jo vite

baade volt og amper; som skal brù-

kes; – dù mener en kokeplate er

passelig modstand, – men hvor lang

tid er da passelig? –––

Da jeg skulde bringe lampen tilba-

ke til "læreren" (kirkesanger Thùne),

saa vidste jeg ikke, hvilken af de

4

2 lamper, som laa her, – der var

hans, – det var vel ikke hans begge?

Jeg beholdt den, som stod skrevet

paa pakken. "til höire", – men

kanske det var galt. Den lampe,

som jeg sendte bort til ham, var mest

klar (gjennemsigtig), og jeg syntes hùske,

at hans lampe var det. Den jeg har

igjen, er en "mörk" Phillips lampe.

Det var morsomt at höre at "samtalen"

paa "kav bergensk" var fra Bergen radio

Det engelske kùrsùs var vel ogsaa fra

Bergen. Vanskeligst med aparatet er

den lille ebonit knappen – "finstilleren";

kaldes den vel, – paa spoleregùlatoren,

den er lös – og dætter ofte af, – den har

været slig hele tiden, som dù nok hùsker,

den har nok engang været fastskrùet,

men der er et lidet stykke vække for

skrùen paa baksiden, – saa det nytter ikke

at skrùe den fast. Jeg har til dels bare

dreiet paa metal axen og hört fra <dag>.

5

Men der skal jo saa forfærdelig lidet

til af dreining, – og traaden i spolernes

forbindelse virker jo som en "fjer",

som drager finstilleren ùt af stilling,

hvis man slipper den et öieblik, og

skal man "stivholde", – vil den

mindste skjælving paa haanden for-

andre stillingen, – en liden brökdel af

en millimeter er jo nok til at öde-

lægge alt. Og faar man endelig tak i

noget, som interesserer, saa er der altid

en anden station i nærheden, som "hyler".

4 Volts batteriet har vel ikke godt

af at staa forlænge ù-opladet? –

Ja det blir lidet med arbeidet

for tiden, – og nöden trykker i

höi grad, – det blir at laane

smaabelöp hist og her, – værst gaar

det ùd over Fond. Jeg har trykt

3 Seljekaller i sort og hvidt –

6

eller rettere i varmgraa og kold-

graa toner, – og i helt sepiatone

fra lyst til mörkt, – det var 

med tanke paa Meyers gave 

til Eie, – samtidig tænkte jeg

lidt paa, hvad dù antydede i fjor;

at Hjördis – "baade af beskedenhed

og paa grùnd af særegen kùnst-

opfatning hellere havde önsket en

Seljekall i tontryk", – jeg tror det

var saa, dù sa. – Nù tænkte jeg at

om hùn fremdeles var af samme

opfatning – kùnde hùn faa bytte med en

af disse tontryk det blir jo isaafald til min fordel – som hùn da

kùnde vælge imellem, – förend

Meyer fik se dem men jeg haaber Hj. ikke misforstaar dette. – Meyer nævnte,

og at han gjerne vilde se paa andre

tryk ogsaa, og jeg har lavet nogen

af de smaa; – men det er rent skrap

med mine kræfter, – og trykning fra

7

haand er jo "rent manùelt" – ogsaa

et haardt arbeide for en invalid. –

Og saa alle de forstyrrelser, man

stadig har: folk som kræver for

gjæld – emisærer – foredragsholdere

præster, agenter, lysbilledfremvisere

kolportörer – o.s.v. , og som om man

ikke var nok plaget paa forhaand, -

blir man valgt ind i lokalkomite-

en for landsùtstillingen Bergen 1928,

og her kommer folk langveis fra og

trùer en efter skemaer, som man

ikke har flere igjen af, og saa er

der fornærmelse paa en og anden her

og der, som været lovet skemaer,

medens en anden har faaet dem,

– forandringer paa tiden for ind-

sending gang paa gang – ifölge lokal aviserne – men det var bare lögn – saa meget

djævelskab, at jeg længst har ön-

sket hele utstillingen i brand. Stadi-

ge porto-udlæg, – bare det er nok

til at ærgre sig over – for en mand,

som blir negtet endog et par kg. 

mel paa bùtikkerne paa kredit.

Nei, nù skal jeg ikke komme med fler

"jeremiader" – jeg sender da disse smaa

tryk i haab om en "snarlig ùndsætning" i

nöden, som dù pleier sige, – naar dù har

solgt noget og sender mig penge. Som dù ser

har jeg lavet nogen "sort og hvidt" af disse træ-

snit, – noget jeg ikke för har gjort – og nep-

pe oftere kommer til at gjöre; – thi jeg

tror neppe nogen kjöber dem, sel til halv

pris – altsaa 15–20–30 kr. – men jeg lavede

dem med tanke paa Hjördis, som altsaa

liker "sort hvidt" bedre end farvetræsnit – (En-

gel er forresten enig), og da hùn Hj. jo ved et even-

tùeldt bytte i "Seljekall" – jo taber – om ikke i "kùnst-

nerisk" værdi saa dog i kunsthandel-værdi ved

byttet, – saa tænkte jeg, hùn kanske kùnde ha

interese af at ha nogen af disse sort hvidt

i "mellemlag". Enkelte træ plater egner sig jo slett

ikke som "Maimaane", – megen retoùche maa

til. Kan dù skaffe mig lidt tyndt glat Watt-

man papir – Helst fladt pakket! Samt udvalg i penner

– dù ser hvor jeg söler – grùndet daarlig pen. Bedste hilsen til

dig og alle dine fra alle her din Astrup

Translation

Dear Kramer

Thank you for your letter! – and for “the thunder”,

which in this case was fortunately

totally unnecessary, – as the lamps,

etc. are completely in order; – when I

told you, that I examined the “Anode

battery” and found it in order, as 

it produced a splendid violet lightning,

this came about as a result, of my

having connected with a “stub of string” the ele-

ments (“the cells” – I guess they’re called now)

in the two opposite corners (+ and –);

in order to test, – whether there might

perhaps be a severed connec-

tions somewhere or other in between 

the many elements. – In  

other words nothing worse

happened, besides my having dis-

charged a considerable amount of electricity, – but

2

it lasted only a second, – the battery

in other words was not attached to the radio

device. – As for the 4-volts

battery, I was actually a-

ware, that it needed to be charged 

but since the fluid had diminished to ap-

proximately half the tank, I 

thought that refilling it with water

was appropriate I should have used distilled water, one used

to do that with the motorcar accu-

mulators, – but there was one thing I

did wrong, and that was that

I filled it too full, – the uppermost

top-cell – or whatever it’s called – shall,

shall remain dry; – I have evidently

thus impaired “the electrolyte”, and as

I wrote in my last letter, – I 

don’t know, what acids and bases

it is composed of, – had 

I known that, it would have been

3

a small matter to have it refilled

with new fluid at the pharmacy; –

motorcar chauffeurs here are often

obliged to have the fluid or electrolyte in their

accumulators replenished at the phar-

macy; – the type that is normally

used for larger accumulators is :

H2 SO4 – but it can hardly be used 

for this little battery. –––

When I am well enough again, – from

my bronchitis that I dare venture over

to the north side, I will have it

recharged, – but one should know

both the volt and the amps; which should be

used; – you think a hotplate has

a suitable amount of resistance, – but how long

is it suitable? –––

When I was going to return the lamp back

to the “teacher” (cantor Thùne),

I did not know, which of the

4

2 lamps, that were here, – was

his, – they weren’t both his were they?

I kept the one, where it was written

“to the right” on the package, – but

perhaps that was a mistake. The lamp,

that I sent over to him, was the

clearest (transparent), and I thought I remembered,

that his lamp was like that. The one I have

left is a “dark” Phillips lamp.

It was amusing to hear that “the conversation”

in “unadulterated Bergen dialect” came from Bergen radio

The English course is evidently also from

Bergen. The most difficult thing about the device is

the little ebonite button – “the fine tuner”;

I guess it’s called, – on the spool regulator,

it is loose – and keeps falling off, – it has

been like this the whole time, as you well remember,

it has once been screwed tight,

but there is a little piece missing on

the back of the screw, – so it is useless

to try screwing it tight. I have sometimes only

turned the metal axis and listened to <day>.

5

But it only takes the tiniest

little turn, – and the thread in the spools’

connection functions like a “spring”,

that drags the fine tuner out of position, 

if one lets go of it for a second, and

if one “holds it stiffly”, – the 

least bit of shaking of the hand chang-

es the position, – a little fraction of

a millimetre is enough to ru-

in everything. And if one finally finds

something, that is of interest, then there is always

another station nearby, that “howls”

It cannot be good for the 4-Volts battery 

to remain uncharged for too long? –

Well I am getting very little work done

lately, – and the pressure caused by destitution

is intense, – I’m reduced to borrowing

small sums here and there, – it is worst

for Fond. I have printed

3 Willow goblins in black and white –

6

or rather in warm grey and cold

grey tones, – and entirely in sepia tones

from light to dark, – it was 

with Meyer’s gift to Eie in 

mind, – at the same time I thought

a little about what you hinted at last year;

that Hjördis – “both out of modesty

and because of a unique view

of art would have rather preferred

Willow goblin as a “tinted print”, – I think that

is what you said. – I now thought that

if she was still of the same

opinion – she could exchange it with one

of these tinted prints it will in that case be in my favour – which she 

could chose among, – before

Meyer got to see them but I hope Hj. does not misunderstand this. – Meyer mentioned,

that he would gladly have a look at other

prints as well, and I have made a few

of the small ones; – but it is pure scrap 

due to my weakened condition, – and printing by

7

hand is “entirely manual” – and

hard work for an invalid. –

And then there are all the interruptions, one

is incessantly confronted with: debt

collectors – emissaries – lecturers

priests, agents, slide projectors

colporteurs – etc., and as if one

wasn’t bothered enough from before, –

one is elected as a member of the local commit-

tee for the regional exhibition Bergen 1928,

and people arrive here from far and wide and

threaten one to give them forms, which

one has run out of, and then

insults reign on one or another here

and there, who has been promised forms,

while another has gotten them,

– changes in the date for sub-

missions over and over again – according to the local newspapers – but it was pure fabrication – so much

mischief, that I have long ago wished

for the whole exhibition to go up in flames. Continu-

ous postage expenditures, – which alone is enough

to be irritated over – for a man

who is refused even a couple of kg. 

of flour on credit in the shops.

Well, I will not continue with any more

“jeremiah tears” – I am sending these small

prints in the hope of “swift relief” from

destitution, as you usually say, – when you have

sold something and send me money. As you see

I have made a few “black and whites” of these wood-

cuts, – something I haven’t done before – and will

hardly do again; – for I

I don’t believe anyone will buy them, even at <half>

price – that is 15–20–30 kr. – but I made

them with Hjördis in mind, who actually

likes “black and white” better than colour woodcuts – (En-

gel agrees by the way), and when she Hj. in an eventual

exchange with “Willow Goblin” – takes a loss – if not in “art-

istic” value at least in art-dealer value in 

exchanging it, – then I imagine, that she might perhaps be

interested in having some of these black and white ones

as “compensation”. Some wood blocks are not at all suited

to “Moon in May”, – considerable retouching is

required. Can you obtain for me a little thin glossy Watt-

man paper – Preferably flat packages! And a selection of pens

– you can see how I make spill [ink] – because of an inferior pen. Best wishes to

you and your entire family from everyone here Your Astrup