Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1921-01-08

Transcription:

Turid Hagelsteen

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 5
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1921-01-08
Brevs.295-66539, Nasjonalbiblioteket

5 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Transcription

Kjære Hr. Meyer

Tusend tak for all Deres elsk-

værdighed, – De gjör mig rent

skamfùld ved atter at lægge 

på (Kr. 50); – saa snart jeg finder

den omtalte pennetegning 

skal jeg sende den – (De skal da

selvfölgelig have den som foræring)

og skùlde jeg mod formodning

ikke finde den, – jeg har nemlig

paa nyt ledt forgjæves, – saa skal

jeg sende Dem et par andre istedet.

   Angaaende "Rusti", saa har jeg

en fölelse af, at De helst ikke

vilde kjöbt dette – , hvis det er

saa, – kan de bare sælge igjen, 

selv om det skùlde blive med 

tab, – jeg skal da ved tegninger,

træsnit eller maleri godgjöre

Dem, hvad De maatte tabe, – dog

bör De ikke sælge Rusti lavere 

end 400 ùnder nogen omstændigheder, 

da vil jeg heller selv faa blive

kjöber ved byttehandel eller lign.

Rustis tegninger stod saa pas höit

selv i de gamle billige tider; – 

og manden er jo död, – og da pleier

sjelden tingene synke i værdi.

Jeg har været plaget af asthmaen

igjen en tid og har derfor ikke

faaet gjort noget med de omtalte

billeder, men jeg arbeider lidt paa

paa dem daglig – men her er mörkt, –

jeg savner mere end nogensinde et atteliere,

men til hösten maa jeg vel magte at 

faa det istand. – 

Turde jeg spörge Dem om et raad

med hensyn til stipendiet: – vor

valuta staar jo ganske bra for

öieblikket, – skulde det ikke være

heldig at faa en portion af pengene

vekslet nù og indsat paa bank i 

Bergen som pesetas eller franc's

– tiderne kunde jo atter forandre

sig til ùgùnst for vor valùtta.

De var saa venlig engang at tilbyde

Dem at ordne for mig noget

lignende; – hvis det ikke tager Dem

for megen tid, turde jeg da kanske 

faa lov at benytte mig af dette?

Hvilken bank i Bergen var det

da lettest at sende pengene til

for Deres disponering? Jeg tror

nemlig ikke stipendie komiteen har

lov til at sende pengene til pri-

vat-mand, – jeg har iallefald ved alle

de tidligere stipendier som jeg har 

havt –, altid faaet udbetalt gjennem

bank; – der er en bestemmelse i

stipendieloven desangaaende for at hin-

dre at stipendiet gaar til kunstnerens

mùlige kreditorer.

De har bedre overblik over valutta-

markedet og vil kùnne se, naar det

var beleiligt at vexle; – men hvis

det er ubeleiligt for Dem, skal De 

bare sige ifra, – vi er like gode venner

for det. – "Til egnelse" paa træsnittet

"Juninat" skal det være mig en fornöielse at

paaföre (forside eller bakside eftersom De ön-

sker. Med bedste hilsen og tak Deres 

N. Astrup

Konvolutt, framside:

Til

Hr. Capt. H. J. Meyer

Vetrlids-almenning 27

Bergen

Translation

Dear Mr. Meyer

Many thanks for all Your kind-

ness, – You make me feel utterly

embarrassed by again adding 

(Kr. 50); – as soon as I find

the mentioned pen drawing

I will send it – (You shall of

course have it as a gift)

and should I nevertheless

not find it, – I have in fact

once again searched in vain, – then I

will send You a couple of others instead.

Regarding “Rusti”, I have

the feeling, that You would prefer

not to purchase it, – if this is

the case, – you can merely sell it again, 

even if it might be at a 

loss, – I shall then with drawings,

woodcuts or paintings reimburse

You, whatever You might lose, – although

You should not sell Rusti for less 

than 400 under any circumstances, 

in that case I would rather be the

buyer myself via bartering or the likes.

Rusti’s drawings were so highly priced

even in the old reasonable days; – 

and the man is of course dead, and then works

rarely tend to sink in value.

I have been troubled with the asthma

again for a while and have therefore not

been able to do much with the mentioned

pictures, but I am working a little on

them every day – but it is dark here, –

I miss more than ever having a studio,

but I will hopefully have the strength to 

set it up in the autumn. – 

Dare I ask You for advice

regarding the grant: – since [our]

currency is doing pretty well at

the moment, – wouldn’t it be

advantageous to have a portion of the money

exchanged now and deposited in the bank in 

Bergen as pesetas or franc’s

– the times might well change

for the worse for our currency.

You were so kind once as to offer

to arrange something 

similar for me; – if it does not take

too much of Your time, dare I perhaps 

be allowed to take advantage of this?

Which bank in Bergen would it then

be easiest to send the money to

for Your disposal? For I don’t

think the grants committee is 

allowed to send the money to pri-

vate persons, – I have when it comes to all

the previous grants that I have 

had, – always been paid via a

bank; – there is a provision in the 

rules governing grants in this regard in order to pre-

vent the grant from going to the artist’s

potential creditors. –––

You have a better overview of the foreign exchange

market and will be able to see, when it

is advisable to exchange; – however, if

it is inconvenient for You, You 

must just say so, – we remain just as good friends

regardless. – “A dedication” on the woodcut

“Night in June” it will be my pleasure to

inscribe (on the front or back as You

wish. With best wishes and thanks Your 

N. Astrup

Envelope, front:

To

Capt. H. J. Meyer

Vetrlids-almenning 27

Bergen