Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1920-07-17

Transcription:

Tor Martin Leknes

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1920-07-17
Brevs.295-66533, Nasjonalbiblioteket

4 Pages

Transcription: Tor Martin Leknes

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Bævringssæteren 17d jùli 1920

Bedste Hr. Meyer

Da jeg modtog Deres brev om at skaffe en "tryk" af "Martz stemning",

var jeg nettop ifærd med at "pakke" for at reise hid ind paa Bævrings-

sæteren, og "trykken" maatte derfor gjöres lidt i en hast, – jeg veed

derfor ikke, om De var fornöiet med den, – jeg reiste samme dag,

som jeg sendte den, og De har mùligens skrevet, uden at jeg har faaet

det hid. – – Skùlde De ikke være helt fornöiet med den, skal

jeg lave en ny, – men det blir da ikke förend i slùtten af aùgùst

eller begyndelsen af september, da jeg er tænkt at være her en heni-

mod den tid, – jeg troede at et ophold her oppe i fjeldluften

skulde gjöre godt baade for mig og min kone, – som har været

daarlig i vaar; – börnene er med os – ùndtagen den mindste. –

Her har imidlertid til denne tid været koldt og regnfùldt; –

med ùndtagelse af en tùr ind til bræen (Jostedalsbræen) har vi

næsten ikke kùnnet komme ùd om dör for regn – her regner værre

her inde i fjeldene end nede i bygden, – her er ogsaa bræarme

rùndt paa næsten alle kanter af denne egn, og det ser ud til at

bræer lokker regn til sig. – Jeg tænkte jeg skulde faaet malt

lidt, men det ser smaat ud med det. Jeg tænkte ogsaa, at

jeg skùlde faaet trykt noget til Dem – (i farve), – men jeg

tænker det er bedst, jeg faar vente til jeg faar lavet en

"serie" af de bedre farvetryk, saa kan De jo vælge deriblandt.

De nævner et med "rævebjælder og smaa jenter som plukker bær".

Det blev nærmest en fiasko med det træsnit, – pladerne blev lidt

for store og har enten udvidet sig eller krympet – (det mærkes lettest

paa en store plader) – jeg fik altsaa ikke de forskjellige ting til at

"stemme" sammen, – jeg har kùn lavet en "tryk" af den, og det

var saa besværlig, at jeg bestemte mig paa ikke at trykke flere,

förend jeg fik skaaret om igjen et par af pladerne, – den ene

tryk, som jeg lavede, maate jeg "fùske isammen" ved at flytte paa

pladerne for hver ting i det ùendelige, saa at jeg meget lettere

kùnde "malet" billedet. Min ven Kramer fik den og er meget

glad i den, trods den mangelfùlde teknik, – man mærker over alt

sporene af "retouche" og "dobbeltryk"; – – det har sig slig med træsnit,

at en hver retoùche er uheldig, – da – et eneste penselströg er nok til-

böielig til at "falde ùd" af billedet, fordi det blir en anden

manèr end det trykte. Lidt retoùche maatte jeg ogsaa brùge

paa den tryk af "Martstemning", som jeg nù sendte, – fordi jeg ikke

tùrde trykke med for tyk farve, da det jo gjaldt, at faa den

tör hurtigst mùligt for at faa den sendt, förend jeg reiste paa

sætertùren (som jeg ogsaa opsatte lidt af den grùnd); – jeg satte kùn 200-

i værdi paa den, baade fordi jeg altsaa ikke var sikker paa, at De var

helt fornöiet med den – at den var "pent" trykt altsaa – (derimod

tror jeg den som "stemning" var bedre end mange andre, som har trykt pent)

– og for det andet satte jeg kùn 200 kr. paa den, fordi jeg tror, De fik den

tryk; som De har af samme motiv – for den pris, – jeg har jo taget mere

senere af andre, för ogsaa men af Dem vil jeg ikke tage mere, – da De er

"gammel kjöber" af mine ting nù. – Saa maa jeg sige Dem tùsend

tak for Deres elskværdighed: – at De vil give mig avancen paa det

af Deres billeder, som De har solgt til Hr. Mowinkel, – det er ikke

ofte, jeg faar avancen; – de penge vil ogsaa komme særlig vel med

nù, da jeg allerede er bleven helt pengelös paa turen, – jeg beregnede

ikke den fordoblede dyrtid, som jeg fik föle overalt nù paa turen hid. –

Jeg vilde være ùmaadelig taknemlig for et par ord – ùndskyld min nervösitet

og deraf fölgende slette skrift. Med bedste hilsen Deres taknemlige Astrup

Konvolutt, framside:

Til

Hr. Capt. H. J. Meyer

    Vetrlidsalmening 27

Bergen

Konvolutt, bakside:

Adr. : Veiteberg P. O. Jölster

Translation

Bævringssæteren 17 July 1920

My Dear Mr. Meyer

When I received Your letter requesting a "print" of "March Atmosphere", 

I was in the process of "packing" for a trip up here to the Bævring

Mountain Grazing Farm, and "the print" thus had to be made rather hastily, – I am

therefore unsure, whether You are satisfied with it, – I left the same day,

that I sent it, and You have possibly written, without it reaching 

me here. – – If You are not totally satisfied with it, I will

make a new one, – but that won’t be before the end of August

or beginning of September, as I have decided to remain here until

about that time, – I thought that a stay up here in the mountain air

would be beneficial both for me and my wife, – who has been 

ill this spring; – the children are with us – except for the youngest one. –

However it has been cold and rainy here for this time of year; –

with the exception of an excursion onto the glacier (Jostedalsbræen) we have

hardly stepped out of the house because of the rain – the rain is worse

here in the mountains than down in the village, – glacier arms extend

almost everywhere around this terrain, and it seems that

glaciers attract the rain. – I thought I would be able to paint

a little, but it doesn’t seem very likely. I also thought, that

I would print something for You – (in colour), – but I

think it is best, that I wait until I can make a

"series" of the better colour prints, so that You can choose among them.

You mention one with "foxgloves and little girls picking berries". 

It was nearly a fiasco that woodcut, – the plates were a little

too big and have either swelled or shrunk – (it is more noticeable 

on larger plates) – I therefore did not succeed in getting the different tones

to "harmonise", – I have only made one "print" of it, and it

was so difficult, that I decided not to print more,

until I have carved a couple of the plates over again, – the one

print, that I made, I had to "fiddle with" by shifting the

plates for each detail, to the extent that I could have more

easily "painted" the picture. My friend Kramer has it and is very

fond of it, despite the inferior technique, – one can see traces of

"retouche" and "multiple printing" everywhere; – – that’s how it is with woodcut,

any form of retouching is unfortunate, – since – one single brushstroke is enough

liable to "fall out" of the picture, because it is [done in] a different

manner than printing. I also had to do a little retouching

on the print of "March Atmosphere", which I just sent, – because I did not

dare print with paint that was too thick, as it was important, to get it to

dry as quickly as possible in order to send it, before I left on

the trip to the mountain grazing farm (which I also delayed a little for that reason); – I set only 200

as its value, both because I was not certain whether You would be

totally satisfied with it – in other words whether it was "neatly" printed – (on the other hand

I think that the "atmosphere" was better than many others, which are printed neatly)

– and secondly I set the value at 200 kroner, because I believe You received the

print; which You have of the same motif – for that price, – I have taken more

since then from others, before also but from You I do not wish to take more, – as You are

"an old collector" of my things now. – And then I must thank You very

much for Your kindness: – that You wish to give me the advance on those

of Your pictures, that You have sold to Mr. Mowinkel, – it is not

often, that I receive an advance; – the money will come in handy

now, as I have already become quite broke on this trip, – I did not take into

account the double effect of the inflated prices, which I have experienced everywhere on the journey here. –

I would be immensely grateful for a few words – forgive my nervousness

and as a consequence the poor handwriting. With best wishes Your grateful Astrup

Envelope, front:

To

Capt. H. J. Meyer

    Vetrlidsalmening 27

Bergen

Envelope, back:

Adr. : Veiteberg P. O. Jölster