Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1920-04-26

Transcription:

Turid Hagelsteen

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1920-04-26
Brevs.295-66530, Nasjonalbiblioteket

4 Pages

Transcription: Turid Hagelsteen

Transcription

   Bedste Hr. Meyer! 

Tusend tak for Deres  

salg af de to træsnit. 

Jeg gik i gang med trykning, 

straks jeg fik Deres brev, 

men fik samme dag 

underretning om min fars  

död, saa det blev ikke 

noget videre med trykningen 

den dag, – idag har jeg faaet 

færdig to tryk af "Oldefar", 

som jeg sender. – De nævnte 

engang noget om, at alle 

Deres venner likte bedre  

II

ret og slet "sort og hvidt"-tryk

end brùnlige eller rödlige –

toner – forsögte derfor at

lave en i "sort og hvidt" –

eller rettere graat-sort-hvidt, – 

men det er vanskeligt med

dette træsnit. – De bad mig 

trykke noge et "pent" tryk, – jeg

har gjort mig all mùlig ùmag

dermed og brugt alle plader lidt

paa trykkene, – De nævnte 

nemlig ikke, hvilket af de to

udgaver Hr. Engelsen likte.

Saa maa De ùndskylde, at

jeg ikke hùskede, at det var De 

selv, som kjöbte den förste 

tryk af oldefar; – er der et

III

andet tryk, som jeg faar lov

at sende Dem, saa lad mig

faa vide hvilket, – eller

lad mig faa vide hvilke

De har: – en liste over dem 

altsaa (baade de "sorte og hvide"

og farvetrykkene), saa skal 

jeg sende et par tryk naar

jeg faar tak i "karton"; – idag

sender jeg nemlig min sidste kar-

ton. – Nerlien har heller intet,

som kan brùges.

Jeg er lidt bedre, men nætterne

er endnù slemme.

Med de bedste önsker for Deres

og familes Englands tùr er jeg

med mange hilsener Deres

taknemlige Nikolai Astrup

Konvolutt, framside:

Til

Hr. Capt. H. J. Meyer

Vetrlids-almenning 27

Bergen

Translation

Dear Mr. Meyer!

Many thanks for Your 

sale of the two woodcuts.

I started with the printing,

the moment I received Your letter,

but the same day [I] was

informed of my father’s 

death, so no further 

printing took place on

that day, – today I was able

to finish two prints of “Great grandfather”,

which I am sending. – You mentioned

once something about, how all

Your friends simply preferred

II

“black and white” prints

over brown or reddish

tones – attempted therefore to

make one in “black and white” –

or rather grey, black and white,  

but it is difficult with 

this woodcut. – You asked me to 

print something a “neat” print, – I

have done my utmost

in that respect and used all the blocks

slightly for the prints, – You did not

mention, which of the two

versions Mr. Engelsen liked.

And then You must forgive me, for

not remembering, that it was You 

in fact, who purchased the first 

print of great grandfather; – if there is

III

another print, that I may be permitted

to send You, then let me 

know which one, – or

let me know which ones

You have: – a list of them, 

that is (both the “black and white”

and colour prints), then 

I will send a couple of prints when

I get hold of “printing boards”; – for today

I am sending my last printing

board. – Nerlien does not have any

suitable ones left either.

I am a little better, but the nights

are still bad.

With best wishes for Your 

and Your family’s trip to England I remain

with many wishes Your

grateful Nikolai Astrup

Envelope, front:

To

Capt. H. J. Meyer

Vetrlids-almenning 27

Bergen