Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1918-11-02

Transcription:

Tor Martin Leknes

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1918-11-02
Brevs.295-66519, Nasjonalbiblioteket

4 Pages

Transcription: Tor Martin Leknes

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Sandal 2den Nov, 1918

Kjære Hr. Meyer!

Tusend tak for Deres brev og tobakken –

det var altfor snildt af Dem at

tage af Deres egen forsyning.

De blir vel forarget paa mig nù, at

det dryger saa længe, förend jeg faar

færdig Deres billeder, – men har været

saa frygtelig plaget af mine kvælnings-

anfald, at jeg næsten intet har faaet udrettet

denne höst: – jeg har hovedsagelig arbei-

det med copien af den gamle gaard eller

rettere "hùsmandsplads", – det gamle billede

altsaa, som Kramer egentlig havde kjöbt

först, og som jeg (da De var her) var ùfor-

sigtig nok til at love ham en copi av; –

(at lave en copi af til ham istedenfor orgi-

nalen); – dette arbeide blev værre end

jeg tænkte, – jeg kunde lettere lavet et par

nye billeder af andre motiver. Saa har 

jeg arbeidet en del paa billedet med (min

II

kone, som plùkker rabarbra) – har malt om-

igjen den ene figùr og holdt paa med æbletræet; – da

jeg fik Deres sidste brev satte jeg det dog tilside

for at tage fat paa "Deres" billeder; – naar ikke

De skal have "rabarbra"-billedet, tror jeg, at jeg

lader det staa til en anden vaar, – jeg

bùrde nemlig forsörge at komme afsted til

ùdlandet; – disse kvælningsanfald begynder

at tage haardt paa min övrige <konstitution> –

medicinerne ödelægger mig ogsaa – særlig ner-

verne. Jeg har paa grund af dette og lign.

ikke vovet at skrive og love nogen bestemt

tid, – nù haaber jeg, at De skal have billder-

i löbet af 14 dage – eller senest inden 3 ùger,

og om De önsker det, skal jeg sende nöiagtige

maal, om De skulde ville anskaffe rammer paa

forhaand. Her er rent ùmùligt at opdrive

materialer til en kasse, – jeg faar tage mine

olderbord (beregnede til træsnit) – stedets sned-

ker er bortreist, men jeg har var varslet ham

og haaber han skal kùnne udföre arbeidet om en

uges tid – der maa ogsaa nye rammer (blind-

III

rammer), – da de rammer, som er paa billeder-

nes bagside er hjemmelavede ùden "staal" og

"kiler"; – de kan derfor ikke brùges til at stram-

me billederne paa, om disse skulde "slakne".

Jeg tænkte paa at sendt Dem billederne i

en rùll – bare sammenrullede, – da det var

lettere at faa blindrammer i Bergen – men jeg

er bange – billderne vilde lide formeget

derved; – men hvis det blir knapt med

tiden, sender jeg da billederne i kasse bare paa

de improviserede blindrammer, – men De maa

da gjöre rammemakeren opmærksom paa

at rammerne billederne maa aftages og opspændes

paa nye blindrammer, som maa bestilles

paa forhaand, – da farvehandlerne aldrig leverer

blindrammer over 1 meter ùden paa bestilling. 

Imidlertid lider billeder ofte ved avtagning af blind-

ramme og ný opspænding, – en ukyndig mand kan

lett ödelægge billederne ùnder dette vanskelige arbeide

og jeg haaber derfor, jeg skal kunne spare Dem og

rammemakeren for alt dette klùss – ved at faa

nye blindrammer arbeidet her, – saa jeg selv kan

faa spænde af og spænde op igjen lærrederne. Med de

bedste hilsener fra mig og min kone Deres forbundne

Nikolai Astrup

Konvolutt, framside:

Til

Hr. Capt. Meyer

Vetrlidsalmening 27

Bergen

Translation

Sandal 2nd Nov. 1918

Dear Mr. Meyer!

Many thanks for Your letter and the tobacco –

it was much too kind of You to

take if from Your own supply.

You will be annoyed with me now, because

it is taking so long for me to

complete Your pictures, – [I] have been

so terribly afflicted by my choking

seizures, that I have hardly managed to accomplish anything

this autumn: – I have mostly worked

on a copy of the old farm or

rather "cotter’s farm", – the old picture

in other words, that Kramer had actually purchased 

first, and which I (when You were here) was so care-

less as to promise him a copy of; –

(to make a copy for him instead of the origi-

nal); – this work has become worse than

I had thought, – I could have more easily made a couple of

new pictures of other motifs. I have

also worked a bit on the picture with (my

II

wife, picking rhubarb) – have painted over

again one of the figures and worked on the apple tree; – when

I received Your last letter I nevertheless put it aside 

in order to get to work on "Your" pictures; – since You

shall not have the "rhubarb" picture, I think I will

let it rest for another spring, – I

should actually have been leaving on my trip

abroad; – these choking seizures are beginning

to have a serious effect on the rest of my <constitution> –

the medications are destroying me as well – my nerves

in particular. Because of this and similar matters I have

not dared to write and promise any definite

date, – now I hope, that You shall have the pictures

within a fortnight – or at the latest within 3 weeks,

and if You wish, I can send precise

measurements, if You wish to acquire frames ahead

of time. Here it is positively impossible to obtain

the wood materials for a crate, – I will use my

alder blocks (intended for woodcuts) – our local carpen-

ter is away, but I have notified him

and hope he will be able to finish the work in a

week’s time – new frames are also needed (stret-

III

chers), – as the frames, that are on the backside

of the pictures are homemade without "steel" or

"wedges"; – they can therefore not be used to tight-

en the pictures, in the event that they should "become slack".

I have thought about sending You the pictures in

a role – simply rolled together, – since it is

easier to obtain stretchers in Bergen – but I

am afraid – the pictures would suffer too much

from it; – but if there is lack of

time, I will send the pictures in a crate on 

the improvised stretchers, – but then You must

inform the framer 

that the frames the pictures must be dismantled and mounted

onto new stretchers, which must be ordered

ahead of time, – as the paint shops never deliver

stretchers larger than 1 meter without ordering first. 

However pictures often suffer when dismantled from stret- 

chers and re-stretched, – an inexperienced man can

easily ruin the pictures during this difficult process

and I therefore hope, that I shall be able to spare You and 

the framer all this bother – by having

new stretchers fashioned here, – so that I can 

dismantle and stretch the canvases anew myself. With

best wishes from me and my wife Yours sincerely

Nikolai Astrup 

Envelope, front:

To

Captain Meyer

Vetrlidsalmening 27

Bergen