Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1918-11

Transcription:

Tor Martin Leknes

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Meyer, Hans Jacob
1918-11
Brevs.295-66518, Nasjonalbiblioteket

3 Pages

Transcription: Tor Martin Leknes

Transcription

        Kjære Hr. Meyer!

Tusend tak for Deres brev! Kùn et par

ord i al hast – Jeg har idag sendt de 

3 billeder, – 2 i kasse og et (det lille) pr.

post. Kassen kunde jeg ikke faa op

af mangel paa heste – her er död over 20

hester iaar, – jeg mistede min forrige ùge

– dyrlægen troede det var "den spanske".

Jeg fik lavet en tarvelig kasse i en fart

og fik lavet blindrammer, som kan ùd-

spændes, og har spændt lærrederne af de

gamle "faste" – og op paa de nye blindrammer

Jeg skal nù gaa igang med "Rabarbra-

billedet" – da jeg kan tænke mig, at De

synes det var kjedeligt for Dem, om De

mùligens havde omtalt det for Deres venner

og lovet noget – i den retning. Jeg skal

ogsaa tænke paa interiöret med börnene.

Træsnittene skal jeg forsöge at faa

færdige för jùl – för blir det neppe,

da jeg trænger 4-5 dage til hvert

                II

tryk – og til et par af dem endog

længere tid nù i denne mörke tid.

Jeg takker Dem meget for alle Deres

venlige tilbùd – alt er udmærket, men

De skal ikke gjöre saadanne extra

opmærksomheder mog mig – jeg kommer

i alt for stor taknemlighedsgjæld til Dem

Pengene for billederne kan De gjerne

sende hid til Sandal – jeg antager at

De husker priserne – jeg skal dog

faa lov at gjentage dem her:

"Det gamle billede"… 2500,00

"Vaarbilledet fra Sùnde" 1200,00

"Vaarnat og soleier" 400,00

4100,00

Jeg har gjort mit bedste med billeder-

ne – og forsögt at beholde vaarmystikken

i det gamle billede ùnder udarbeidelsen. Jeg

haaber De maa være fornöiet med mig

Deres forbùndne N. Astrup

Konvolutt, framside:

Til kapt Meyer

25/9 – 1918

Translation

    Dear Mr. Meyer!

Many thanks for Your letter! Just a few

words in all haste – I have sent today the

3 pictures, – 2 in a crate and one (the little one) via

the postal system. The crate I could not deliver 

due to lack of a horse – here over 20 horses

have died this year, – I lost mine last week

– the veterinarian thought it was "the Spanish".

I managed to make a shabby crate in a hurry

and made stretchers, which can be ad- 

justed, and have taken the canvases off the

the old "unadjustable" ones – and onto the new stretchers

I shall now start working on the "Rhubarb

picture" – as I imagine, that You

think it might be unfortunate for You, if You

have talked about it with Your friends

and promised something – in that respect. I shall

also think about the interior with children.

The woodcuts I shall attempt to have

completed before Christmas – before that is not likely,

as I need 4-5 days for each

                    II

print – and for a couple of them even

longer now during this dark period.

I thank You profusely for all of Your

kind offers – everything is excellent, but

You must not take such extra 

considerations for my sake – I will become

far too beholden to You

The money for the pictures You may 

kindly send here to Sandal – I assume that

You remember the prices – I shall nevertheless

take the liberty of repeating them here:

 "The old picture"… 2500.00

"Spring picture from Sùnde" 1200.00

"Spring night and marigolds" 400.00

4100.00

I have done my best with the pic-

tures – and strived to maintain the mysticism of spring

in the old picture while working on it. I

trust that You are satisfied with me

Yours sincerely N. Astrup

Envelope, front:

To captain Meyer

25/9 – 1918