Letter fragment

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1926

Transcription:

Siri Katinka Valdez

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2
Transcription
Translation

Letter fragment

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1926
ubb-ms-1808-k-1-3, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

2 Pages

Transcription: Siri Katinka Valdez

Translation: Francesca Nichols

Transcription

"Bukken som kom til Himmerike"

De 10 exempl. som sendes idag er nùmererede (nederst paa bagsiden) fra 1 til 8 

2 exempl. er nemlig doùbletter (No 1 a og b og No 2 a og b) 

No 1 a og b "Nöitralgraa" liker kanske folk flest bedst

No 2 a og b "Varmgraat" liker jeg selv bedst

Tekst vertikal som refererer til No 1 og No 2: Lettest at trykke

X No 3 – "Lett graa tone", liker jeg ogsaa – kan varieres i karton 

No 4 "Gùlgraa" liker Jölstringerne bedst (hvidt fremhæves)

X No 5 "Chockolade graat" ligner de 6 tryk som blev stjaalne

No 6 "Gùlbrùn (gyldent) Et forsök paa antiqùe (antik) virkning

No 7 "Sort hvidt", som altsaa "gaar ùd" (i almindelighed)

No 8 "Gyldenlæder" ogsaa et forsök i antique-stemning

(med rosahvidt-emaljelignende virkning (kan varieres) paa gyldenlæder)

Tænkte paa Thorkildsen eller Kreyberg (60 kr.?)

(ellers Kr. 50) –––

No. 1 Denne "sort og hvidt" skal selvfölgelig manden have for

25 kr., – som dù har lovet ham, (hvis han altsaa skulde vælge)

"sort hvidt" istedenfor "tontryk", – som han gjerne kan 

faa for kr. 25 ogsaa); – vælger han et tontryk paa ja-

pansk papir bör han betale 2 kr. i tillæg (kr. 27), – som papiret

koster (de to er mærkede med X). –––

Jeg ser jeg glemte sidst et ark: pag. 17 og 18, som jeg nù 

sender. – Dù forstaar min nervösitet, naar jeg glemmer sligt. 

Ja saa maa dù leve vel og vel mödt i pinsen! Tar

dù nogen med? (Kreyberg?) Bedste hilsen Din Astrup 

P.S. Kan dù sende 

mig et par remser af den brùne

tykke linoleùm ca 0,10 m. brede og 

ca 90 cm. lange? 

D.S. 

Translation

“The Billygoat that went to Heaven” 

The 10 versions that are being sent today are numbered (at bottom on reverse side) from 1 to 8[,] 

2 versions are actually doublets (No 1 a and b and No 2 a and b)

No 1 a and b “Neutral grey” perhaps preferred by most people

No 2 a and b ”Warm grey” I prefer myself

Vertical text which refers to No 1 and No 2: Easiest to print

X No 3 – “Light grey tone”, which I also like – can be modified with printing board 

No 4 “Yellow-grey” preferred by Jölstringites (white is accentuated)

X No 5 “Chocolate-grey” resembles the 6 prints that were stolen

No 6 “Yellow-brown (gilded) An attempt at an antique (antik) effect

No 7 “Black and white”, which is “becoming passé” (in general) 

No 8 “Gilded leather” also an attempt at an antique atmosphere

(with rose-white enamel effect (can be modified) on gilded leather)

Thought of Thorkildsen or Kreyberg (60 kr.?)

(otherwise Kr. 50) –––

No. 1 This “black and white” one the man shall of course have for

25 kr., – which you have promised him, (if he therefore should choose it)

“black and white” instead of “sepia tone print”, – which he is welcome 

to have for kr. 25 as well); – if he chooses a sepia print on Ja-

panese paper he should pay 2 kr. in addition (kr. 27), – which is what the paper

costs (these two are marked with an X). –––

I see that I forgot a sheet last time: page 17 and 18, which I am 

sending now. – You can understand my anxiety, when I forget things like this. 

Well may you live well and welcome here on Whitsunday! Will

you bring anyone with you? (Kreyberg?) Best wishes Your Astrup

P.S. Can you send 

me a couple of sheets of the thick

brown linoleum approx. 0,10 m. wide and 

approx. 90 cm. long? 

D.S.