Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1926

Transcription:

Siri Katinka Valdez

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1926
ubb-ms-1808-k-1-1, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

2 Pages

Transcription: Siri Katinka Valdez

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Kjære Kramer!

Har korrekt modtaget dit brev – "konfi-

dentielt" – tak! Sender idag alle

mine træsnit – om det var de rigtige er

jeg ikke sikker paa – som dù ser har jeg

lagt "merke" paa nogle merket R.B. det

var nemlig om Ragna Breivik vilde

vælge sig en "Maimaane" – og jeg har da lagt

3 særskilt (med et papirbaand om) – disse har

jeg gjort mig extra ùmage med – for at faa

dem gode og helt ùlik andre – som dù ser

har jeg forandret skyerne paa det ene – de

gaar den modsatte vei – dette træsnit synes

jeg bedst om og vilde at Engel skulde

byttet det til sig. De to andre "maane" tryk er

bare forandret lidt: det ene uden sneflekker i

det nærmeste fjeld for at faa det roligt – det 

andet med lidt detailler i samme fjeld, –

Men om Ragna B. foretrækker en af de

andre maaner (ùdenfor disse 3 ùdvalgte) saa maa

hùn gjerne tage hvilket hùn vil. Ligesaa tænkte jeg

om hùn vilde tage en af seljekallerne – der er en

med mærke der ogsaa – det er den förste hvori

det er lykkedes mig at faa noget af det "selv-

lysende i den grönne vaarnathimmel og do grönne

i vandet. En "Plognat" maa hùn ogsaa vælge

om hùn bryr sig om den – Men der maa vel

Kreyberg faa vælge först – Salome har jeg ikke

endnù faaet noget særlig godt ùdav. Engel har

faaet en "plognat" som hùn tror dù vil like bedre

end nogen anden – (helt annerledes en nogen andre)

– De to "Lys Jùninat var til dit valg. –

Kari vilde ha "Bukken" som hùn selv har trykt til

min söster og hendes tante Ingeborg – hùn kan lade

hende faa en af "<manerne>" ogsaa – dù hjælper hende

gjerne med at faa karton paa og sende dem til

Throndhjem. Jeg er ikke frisk og ved endnù 

ikke om jeg skal reise – udstillingen varer

jo en stund – hvorlænge – jeg har intet færdig endnù

Vil ikke Dr. Kr. b. laane ud? Spörg frù Breyholtz om vi

kan faa laane et lidet billede som hun solgte for mig men

som hùn aldrig vil oplyse hvem eier. "Engel med barn ved stenbordet"

Tekst vertikalt i venstre marg:

Det er et lidet godt billede – synes jeg. Forstaar hvorfor jeg ikke skal faa <kjendskap>

paa eieren – det vilde passe nù iblandt de 5. Bedste hilsen din Astrup

Translation

Dear Kramer!

Have received your letter properly – “confi-

dentially” – thank you! Sending today all

my woodcuts – whether they are the right ones 

I’m not certain – as you can see I have

marked some with an “earmark” that reads R.B. it

was in case Ragna Breivik wished

to choose a “Moon in May” – and I have therefore placed

3 separately (with a paper strip around them) – these 

I have made an extra effort with – to improve

them and distinguish completely them from the others – as you can see

I have changed the clouds in one of them – they

are moving in the opposite direction – this woodcut

I like best and wanted Engel to 

exchange it for one of hers. The other two “moon” prints are

only altered slightly: one of them without snow patches in

the nearest mountain to suggest calm – the

other with a few details in the same mountain, –

But if Ragna B. prefers one of the

other moons (other than these 3 chosen ones) then

she is welcome to take whichever she wishes. I similarly thought

that if she wants to have one of the willow goblins – there is one

with an earmark there as well – it is the first one in which

I succeeded in achieving the “lumi -

nous effect in the green spring sky and ditto green

in the water. She can also choose a “Night ploughing”

if she is interested in it – But in that case 

Kreyberg should be allowed to choose first – Salome I have not

yet managed to do succeed with. Engel has 

got a “night ploughing” which she believes you will like better

than any other – (completely different than any of the others)

– The two “Bright June night were for you to select from. –

Kari wanted to have “the Billygoat” which she has printed herself for

my sister and her aunt Ingeborg – she can let

her have one of “<the moons>” as well – you will surely help her

to mount them on printing board and send them to

Throndhjem. I am not well and still do 

not know whether I will make the trip – the exhibition will last

for a while – how long – I have nothing completed yet

Won’t Dr. Kr. b. lend something out? Ask Mrs. Breyholtz if we

can borrow a picture that she sold for me but

which she refuses to reveal the owner’s identity of. “Engel with child at the stone table”

Vertical text in left margin:

It is not a very good picture – I don’t think. Do you know why I cannot find out information

about the owner – it would fit in now with these 5. Best wishes your Astrup