Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1915

Transcription:

Siri Katinka Valdez

Translation:

Francesca Nichols

Page

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4
Transcription
Translation

Letter

Astrup, Nikolai to Kramer, Per
1915
ubb-ms-1808-b, MARCUS – Spesialsamlingene ved Universitetsbiblioteket i Bergen

4 Pages

Transcription: Siri Katinka Valdez

Translation: Francesca Nichols

Transcription

Kjære Per Kramer!

Tak for dit morsomme

brev, – som jeg skùlde be-

svaret for lang tid siden. 

Det dù spùrgte meg om – angaa-

ende ophold her i Jölster, –

behöver dù aldrig at spörge

om, – dù maa vide, at 

dù altid er velkommen

her, og skulde det indtræffe

at vi havde andre gjæster,

òg her var trangt om natte-

rùm, saa antager jeg at dù 

ikke tager det ilde op, at

indlogeres hos min nabo, 

som har nyt hùs, – jeg har

bare nogle hytter – jeg har

ordnet det slig med ham, Naboen 

at dù i saa tilfælde skal

have fri afgang og tilgang

til dit værelse og seng, 

hvad tid som helst om natten. 

(om dù skùlde finde for godt

at fiske da) – , om dagen 

blir dù selvfölgelig vor gjæst

og nogen rationerings greier

behöver dù ikke bryde dig

med, – det skulde da være,

om du havde usedvanligt for-

raad af sùkkerkort og kaffekort. 

Dù er da hjærtelig velkommen

kjære ven, hvad tid det passer

dig; – Peder Hoskildsen glæder

sig ogsaa til at træffe dig, – han 

ligger her og sover i dag, da vi har

været ude og fisket i hele nat; –

vi fik 59 örreter, – og ovenpaa

en saadan bedrift, maa man 

jo styrke sig ved sövn, – jeg vil 

ikke vække ham for at faa

hans hilsen med til dig; thi 

jeg veed paa forhaand, at han 

alligevel vilde have sendt dig

sin bedste hilsen. Vi venter

overlærer Höst og frùe hid, og

jeg haaber, dù intet har imod at

træffe dem her, – det er verdens

hyggeligste mennesker, – kanske

kommer ogsaa maleren Krantz, –

om ham vil jeg dog ikke sige det

samme ganske, men vi fisker

eller tager fjeldturer, og det er han 

ikke med paa. Ja saa maa

jeg atter önske dig hjærtelig

velkommen hid på hùs-

mandspladsen. Telegrafer 

i forveien, saa vi er hjemme, – 

vi flakker lidt om i sommer-

tiden. Med de bedste hilsener til 

dig og frùen fra Engel og Nikolai

Astrup

Translation

Dear Per Kramer!

Thank you for your amusing

letter, – which I should have

replied to a long time ago. 

What you asked me about – with 

regard to staying here in Jölster, –

you never need to ask

again, – you must know, that 

you are always welcome

here, and should it occur

that we have other guests,

and there is a lack of 

beds, then I presume that you 

would not be opposed to

staying with my neighbour, 

who has a new house, – I only 

have a few cabins – I have

made an arrangement with him, the neighour 

that in such an event you shall

have free access 

to your room and bed, 

at any hour of the night. 

(if you decide on impulse

to go fishing then) – , during the day 

you will of course be our guest

and you need not bother

about any rationing 

cards, – it would only be,

if you had an exceptional sup-

ply of sugar cards and coffee cards. 

You are sincerely welcome

dear friend, whenever it suits

you; – Peder Hoskildsen is looking

forward to seeing you as well, – he 

he is sleeping right now, since we have

been out fishing all night; –

we caught 59 trout, – and after

such a feat, one must 

regain one’s strength with sleep, – I do 

not wish to wake him in order to obtain

his greeting to you; since 

I know in advance, that he 

would have sent you

his best wishes anyway. We are expecting

headmaster Höst and his wife, and

I hope you are not opposed to

meeting them here, – they are the

nicest people in the world, – the painter

Krantz may also be coming, –

about him I would not say the 

quite the same thing, but we will go fishing

or take hikes in the mountains, and he will 

not join us then. Well I must once

again wish you a warm 

welcome to our cotter’s

farm. Telegraph 

in advance, so that we are at home, – 

we move a little about in summer-

time. With best wishes to 

you and your wife from Engel and Nikolai

Astrup